Про кафедру

Кафедра загальної фізики у своїй діяльності підпорядкована головному завданню – підготовці бакалаврів, магістрів, докторів філософії однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і має наукову школу зі здобутками в проведенні науково-інноваційної, науково-дослідної, науково технічної й науково-методичної діяльності та підготовці кадрів вищої кваліфікації.

Решетняк Сергій Олександрович

Завідувач кафедри
Професор. Доктор фізико-математичних наук

Штат кафедри складається з 11 професорів, 10 доцентів, 13 старших викладачів, 8 асистентів, інженерно-технічних працівників, навчально-допоміжного персоналу, докторантів, аспірантів тощо.

Основними завданнями кафедри у сфері освітнього процесу є:

 • організація й проведення освітнього процесу за всіма рівнями вищої освіти та формами навчання з навчальних дисциплін кафедри відповідно до робочих навчальних планів і робочих програм кредитного модулю;
 • забезпечення високої якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти й нормативних документів з організації освітнього процесу;
 • удосконалення змісту навчання з урахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології й виробництва;
  впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання (зокрема змішаної та дистанційної форм навчання);
 • удосконалення методів оцінювання якості освіти, проведення заліків, екзаменів і випускної атестації здобувачів вищої освіти;
 • участь у проведенні ректорського контролю;
 • організація й проведення практик і виконання кваліфікаційних робіт;
  організація й проведення вступних випробувань на навчання за магістерським і освітньо-науковим рівнями вищої освіти;
  організація й підготовка аспірантів, докторантів, здобувачів, зокрема іноземних громадян, надання рекомендацій до вступу до аспірантури, докторантури тощо, призначення наукового консультанта у встановленому порядку;
 • проведення фундаментальних досліджень і розробок за держбюджетною тематикою, проведення розробок та досліджень за замовленнями підприємств (організацій), за державними програмами й замовленнями міністерств і відомств;
 • виконання робіт за міжнародними контрактами;
 • проведення пошукових (ініціативних) досліджень; розроблення стартап-проєктів;
 • підготовка інноваційних проєктів і розробок, зокрема для наукового парку “Київська політехніка”;
  інжиніринг і організація маркетингу, просування на ринки результатів виконання НДР та НДКР;
 • висунення робіт на Державну премію України в галузі науки і техніки; впровадження результатів розробок у виробництво й освітній процес;
 • підготовка охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, підготовка ліцензій до продажу;
 • підготовка й видання монографій, стандартів, наукових журналів, статей тощо;
  організація, проведення й участь у наукових семінарах, конференціях, виставках (всеукраїнських, наукового парку, КПІ ім. Ігоря Сікорського тощо);
 • створення умов для залучення студентів до наукової роботи (керівництво студентами, які беруть участь у: виконанні НДР і НДКР, студентських наукових гуртках, конструкторських бюро, наукових конференціях, семінарах;
 • підготовка студентів до участі в міжнародних і Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах стартап-проєктів; організація участі магістерських робіт у конкурсах КПІ ім. Ігоря Сікорського та Всеукраїнських конкурсах студентських НДР);
 • організація співпраці з кафедрами, які викладають здобувачам вищої освіти інші навчальні дисципліни;
  організація систематичного зв’язку з випускниками КПІ ім. Ігоря Сікорського, зокрема аспірантами кафедри;
  організація навчальної й наукової роботи науково-педагогічних працівників зі здобувачами вищої освіти через вебсайт кафедри.