Syllabuses

The work program of the academic discipline (Syllabus) – is a normative document in Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

In fact, this is a document that explains the mutual responsibility of the teacher and the applicant for education, as a mini-contract between the teacher and the applicant for education, defines the “rules of the game”, the teacher’s policy, deadlines, rating system of assessment, etc.

The main purposes of Syllabus are:

  • familiarization of applicants and other participants of educational process with the content of the discipline, teacher policy, deadlines, criteria and means for assessing learning outcomes, etc.;
  • establishing the compliance of the educational content with the educational program and higher education standards during accreditation;
  • establishing correspondence in the enrollment of learning outcomes obtained in other educational institutions (academic mobility), in other educational programs, in previous years, as well as in non-formal and informal education.

Bachelor's degree:

At this time, training in this specialty is conducted only in Ukrainian.

English-language versions of syllabuses will be available after the formation of student groups, in which training will be conducted in English.
The Ukrainian-language version of the syllabuses is available at the links:

104 Фізика та астрономія

Цикл загальної підготовки

ЗО 1 Культура науково – технічного мовлення фахівця
ЗО 2 Історія науки та техніки
ЗО 3 Основи здорового способу життя
ЗО 4.1 Практичний курс іноземної мови. Частина 1
ЗО 4.2 Практичний курс іноземної мови. Частина 2
ЗО 5 Інформаційна безпека
ЗО 6.1 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1
ЗО 6.2 Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2
ЗО 7 БЖД та цивільний захист
ЗО 8 Вступ до філософії
ЗО 9 Екологічна безпека інженерної діяльності

Цикл професійної підготовки

ПО 1.1 Інформатика та програмування. Частина 1. Мова програмування Python

ПО 1.2 Інформатика та програмування. Частина 2. Мова програмування С++

ПО 1.3 Інформатика та програмування. Частина 3. Мова програмування С++

ПО 1.4 Інформатика та програмування 4. Об’єктно-орієнтоване програмування. Мова програмування С#

ПО 2 Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка

ПО 3.1 Математичний аналіз. Частина 1. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної

ПО 3.2 Математичний аналіз. Частина 2. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних

ПО 3.3 Математичний аналіз. Частина 3. Ряди. Інтеграл та перетворення Фур’є

ПО 4 Диференціальні та інтегральні рівняння

ПО 5 Основи векторного та тензорного аналізу

ПО 6 Аналітична геометрія та лінійна алгебра

ПО 7 Вступ до спеціальності

ПО 8 Дискретна математика

ПО 9 Спеціальні розділи математичного аналізу

ПО 10.1 Методи математичної фізики. Частина 1. Метод відокремлення змінних

ПО 10.2 Методи математичної фізики. Частина 2. Побудова функцій Гріна.

ПО 11.1 Загальна фізика. Частина 1. Механіка

ПО 11.2 Загальна фізика. Частина 2. Молекулярна фізика

ПО 11.3 Загальна фізика. Частина 3. Електрика та магнетизм

ПО 11.4 Загальна фізика. Частина 4. Оптика

ПО 11.5 Загальна фізика. Частина 5. Фізика атома

ПО 11.6 Загальна фізика. Частина 6. Фізика ядра та елементарних частинок

ПО 12.1 Теоретична фізика. Частина 1. Класична механіка

ПО 12.2 Теоретична фізика. Частина 2. Електродинаміка

ПО 12.3 Теоретична фізика. Частина 3. Квантова механіка 1. Нерелятивістська квантова механіка

ПО 12.4 Теоретична фізика. Частина 4. Термодинаміка та статистична фізика 1. Основні принципи статистики та термодинаміки

ПО 12.5 Теоретична фізика. Частина 5. Квантова механіка 2. Квантова електродинаміка

ПО 12.6 Теоретична фізика. Частина 6. Термодинаміка та статистична фізика 2. Статистика та термодинаміка в складних системах

ПО 13.1 Комп’ютерне моделювання в фізиці. Частина 1. Чисельні методи розв’язку диференціальних рівнянь

ПО 13.2 Комп’ютерне моделювання в фізиці. Частина 2. Моделювання колективних явищ в багаточастинкових системах

ПО 14 Педагогічна практика

Вибіркові освітні компоненти

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки

Дисципліни для вибору другокурсниками

*Освітній компонент 1

Спеціальні розділи інформатики
Основи інформатики

*Освітній компонент 2

Методика навчання фізики в середній школі
Вибрані питання загальної методики навчання фізики
Освітні технології у викладанні фізики

*Освітній компонент 3

Основи сучасної електроніки
Електротехніка та електроніка
Основи електротехніки та електроніки

*Освітній компонент 4

Механіка суцільних середовищ
Гідродинаміка

*Освітній компонент 5

– Тривимірне моделювання та дослідження фізичних процесів
– Розширені засоби чисельного розрахунку диференційних рівнянь
– Моделювання процесів в фізиці

*Освітній компонент 6

Основи обробки та візуалізації дослідних даних
Основи обробки та візуалізації експериментальних даних
Сучасні методи обробки експериментальних даних

*Освітній компонент 7

Теорія ймовірностей та математична статистика
Вибрані розділи теорії ймовірностей та математичної статистики
Теорія ймовірностей, математична статистика та їх застосування у фізиці

*Освітній компонент 8

– Хімія
– Будова речовини
– Загальна та неорганічна хімія

Дисципліни для вибору третьокурсниками

*Освітній компонент 9

Фізика твердого тіла
Фонони та електрони

*Освітній компонент 10

Педагогіка 
Фізика кристалів

*Освітній компонент 11

+ Астрофізика
Фізика всесвіту

*Освітній компонент 12

Автоматизація фізичних досліджень
Мікропроцесорні пристрої у фізичному експерименті
Контролери Arduino у фізичному експерименті

*Освітній компонент 13

Електродинаміка суцільних середовищ
Електромагнітне поле в середовищі

*Освітній компонент 14
 
 

141 Cистеми забезпечення споживачів електричною енергією; Енергетичний
менеджмент та енергоефективні технології Загальна фізика 1  2022-2023 

141 Cистеми забезпечення споживачів електричною енергією; Енергетичний
менеджмент та енергоефективні технології Силабус з дисципліни Загальна фізика 2  2022-2023

141 Інженіринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних
комплексів Силабус з дисципліни Загальна фізика 1 

141 Інженіринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних
комплексів Силабус з дисципліни Загальна фізика 2 

184 Гірництво Силабус з дисципліни Загальна фізика 1 2022-2023 

184 Гірництво Силабус з дисципліни Загальна фізика 2 2022-2023

144 Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних
систем Силабус з дисципліни Загальна фізика 1

144 Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних
систем Силабус з дисципліни Загальна фізика 2

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Силабус з дисципліни  Фізика 1

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Силабус з дисципліни Фізика 2

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кіберенергетичних систем Силабус з дисципліни Фізика 1 (заочна) 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кіберенергетичних систем Силабус з дисципліни Фізика 2 (заочна) 

122 Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і
систем Силабус з дисципліни Основи фізики (денна)

122 Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і
систем Силабус з дисципліни Основи фізики (заочна)

144 Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій Силабус з дисципліни Загальна фізика 1

144 Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій Силабус з дисципліни Загальна фізика 2

141 Електричні машини і апарати Силабус з дисципліни Загальна фізика – 1

141 Електричні машини і апарати Силабус з дисципліни Загальна фізика – 2

141 ЕС, ВДЕ, Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 1, для груп ЕТ-21, ЕТ-п21, 2022-23 н.р.

141 ЕС, ВДЕ, Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 2, для груп ЕТ-21, ЕТ-п21, 2022-23 н.р.

141 ЕСМ, ЕМС, Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 1, для груп ЕС-21, ЕС-22, 2022-23 н.р.

141 ЕСМ, ЕМС, Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 2, для груп ЕС-21, ЕС-22, 2022-23 н.р.

141 ЕСМ прискорена, ЕМС, Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 1, для групи ЕС-п21, 2022-23 н.р.

141 ЕСМ прискорена, ЕМС, Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 2, для групи ЕС-п21, 2022-23 н.р.

141 ЕТПЕТК, ТЕ, Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 1, для групи ЕВ-21, 2022-23 н.р.

141 ЕТПЕТК, ТЕ, Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 2, для групи ЕВ-21, 2022-23 н.р.

141 НВДЕ, ВДЕ, Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 1, для груп ЕД-21, ЕД-22, 2022-23 н.р.

141 НВДЕ, ВДЕ, Силабус з дисципліни Загальна фізика. Частина 2, для груп ЕД-21, ЕД-22, 2022-23 н.р.

141 УЗАЕ, АЕ, Силабус з дисципліни Загальна фізика-1, для груп ЕК-21, ЕК-22, 2022-23 н.р.

141 УЗАЕ, АЕ, Силабус з дисципліни Загальна фізика-2, для груп ЕК-21, ЕК-22, 2022-23 н.р.

141 УЗАЕ прискорена, АЕ, Силабус з дисципліни Загальна фізика-1, для груп ЕК-п21, 2022-23 н.р.

141 УЗАЕ прискорена, АЕ, Силабус з дисципліни Загальна фізика-2, для груп ЕК-п21, 2022-23 н.р.

141 УЗАЕ заочна АЕ, Силабус з дисципліни Загальна фізика- 1, для груп ЕК-з21, ЕК-з22,  2022-23 н.р.

141 УЗАЕ заочна, АЕ, Силабус з дисципліни Загальна фізика-2, для груп ЕК-з21, ЕК-з22 2022-23 н.р.

Master's degree:

At this time, training in this specialty is conducted only in Ukrainian.

English-language versions of syllabuses will be available after the formation of student groups, in which training will be conducted in English.
The Ukrainian-language version of the syllabuses is available at the links:

Цикл загальної підготовки

ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство

ЗО 2 Основи інженерії та технології сталого розвитку

ЗО 3 Практичний курс з іншомовного ділового спілкування

ЗО 4 Розробка стартап проектів

Цикл професійної підготовки

ПО 1 Макроскопічні квантові явища (+ методичні матеріали курсу)

ПО 2 Комп’ютерне моделювання колективних процесів в твердому тілі (+ методичні матеріали курсу)

ПО 3 Методи експериментальних досліджень (+ методичні матеріали курсу)

ПО 4 Науково-педагогічна практика 

ПО 5 Наукова робота над темою магістерської дисертації (+ методичні матеріали курсу)

ПО 6 Практика 

Вибіркові освітні компоненти

*Освітній компонент 1. 

Проблеми сучасної фізики (+ методичні матеріали курсу)

*Освітній компонент 2. 

Фізика та техніка низьких температур (+ методичні матеріали курсу

*Освітній компонент 3. 

Фізика магнітних явищ (+ методичні матеріали курсу)

Наномагнетизм (+ методичні матеріали курсу)

Квантова теорія магнетизму (+ методичні матеріали курсу)

*Освітній компонент 4. 

Методика навчання фізики у ВНЗ (+ методичні матеріали курсу)

*Освітній компонент 5. 

Нелінійна динаміка складних систем (+ методичні матеріали курсу)

Нерівноважна термодинаміка (+ методичні матеріали курсу)

Фізична кінетика (+ методичні матеріали курсу)

Postgraduate (PhD):

At this time, training in this specialty is conducted only in Ukrainian.

English-language versions of syllabuses will be available after the formation of student groups, in which training will be conducted in English.
The Ukrainian-language version of the syllabuses is available at the links:

ЗО1 Силабус з дисципліни: “Філософські засади наукової діяльності”

ЗО2 Силабус з дисципліни: “Іноземна мова для наукової діяльності (англійська)”

ЗО3 Силабус з дисципліни: “Сучасні українські дослідження з фізики”

ЗО4 Силабус з дисципліни: “Вибрані розділи фізики твердого тіла”

ЗО5 Силабус з дисципліни: “Вибрані розділи теоретичної фізики “

ЗО6 Силабус з дисципліни: “Фазові переходи та критичні явища”

ЗО7 Силабус з дисципліни: “Вибрані методи комп’ютерного аналізу”

ПО1 Силабус з дисципліни: “Методологія наукових досліджень”

ПО2 Силабус з дисципліни: “Організація науково-інноваційної діяльності”

ПО3 Силабус з дисципліни: “Презентація результатів наукових досліджень”

ПО4 Силабус з дисципліни: “Педагогічна практика”

В1 Силабус з дисципліни: “Чисельні методи в квантовій механіці”

В2 Силабус з дисципліни: “Сучасні міжнародні дослідження з теоретичної фізики”

В2 Силабус з дисципліни: “Сучасні міжнародні дослідження з фізики твердого тіла”

В3 Силабус з дисципліни: “Фізичні процеси в неупорядкованих

B3 Силабус з дисципліни: “Магнітооптика”

B3 Силабус з дисципліни: “Модуляційна поляриметрія”

B3 Силабус з дисципліни: “Поверхневий плазмонний резонанс”

В4 Силабус з дисципліни: “Спінтроніка та магноніка”